ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕಂಪನಿಗಳು: 400 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ- ಶೆಟ್ಟರ್‌

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ₹ 400 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.